Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Navigační lišta REGISTRACENavigační lišta TABLONavigační lišta STATISTIKANavigační lišta SOUTĚŽENavigační lišta POMOZTENavigační lišta REKLAMANavigační lišta KONTAKTNavigační lišta
Navigační lišta
Horní lišta bez menu
Logo Zpovědnice
Online zpověď Návštěvní kniha Nová zpověď Časté dotazy
Dolní lišta Dolní lišta Dolní lišta
Nabídka voleb Dolní lišta voleb
Najdi poklad

PRAVIDLA HRY Hledej poklad (dále jen "Pravidla")

I. Obecná ustanovení

1.1

Tato Pravidla jsou dokumentem, který závazně upravuje Pravidla marketingové a rychlostní hry, (dále jen "Hra") pořádané portálem www.zpovednice.cz a jejími partnery (dále jen  "Organizátor").

1.2

Originál těchto Pravidel je uložen v sídle Organizátora. Znění Pravidel je zveřejněno na internetových stránkách www.zpovednice.cz a dále je k dispozici pro případné nahlédnutí v sídle Organizátora. V případě jakýchkoliv rozporů ve znění Pravidel uveřejňovaných případně dalšími prostředky, je vždy rozhodující znění Pravidel na internetových stránkách www.zpovednice.cz.

1.3

Důležitým prvkem ve Hře jsou samolepky s vyobrazením zpovědnicových smajlíků a vytištěným jedinečným QR kódem - dále jen „samolepky“. Samolepky lze zakoupit na portálu www.zpovednice.cz (členové Klubu Zpovědnice jej mohou získat zdarma). Každou jednotlivou samolepku je možné zaregistrovat. Teprve registrací si lze samolepku přivlastnit a tedy být jejím vlastníkem – dále jen „vlastník“. Samolepky lze vylepit dle pokynů zveřejněných na www.zpovednice.cz. Pokud si kupující zakoupené samolepky nezaregistruje a jen je vylepí, tak si je může zaregistrovat přes QR kód někdo jiný, který samolepku nalezne.

1.4

Hra probíhá na území České republiky (samolepky mohou být vylepeny i mimo území České republiky) a je určena nejen pro návštěvníky portálu www.zpovednice.cz a to v obdobích a za podmínek stanovených těmito Pravidly. Z technických důvodů je doporučena bezplatná registrace na portálu www.zpovednice.cz.

1.5

Z účasti ve Hře jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora, jakékoli další osoby, které se podílely na vývoji nebo organizaci této Hry a dále osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 116 zák. č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, v platném znění. Ze Hry budou rovněž vyloučeni účastníci mladší 15-ti let, kteří v případě výhry ve Hře nepředloží nejpozději při převzetí výhry na základě žádosti Organizátora souhlas jejich zákonného zástupce s účastí ve Hře. V případě, že se výhercem Hry stane osoba mladší 15-ti let, vyhrazuje si Organizátor oprávnění vyžadovat převzetí výhry výhercem za účasti jeho zákonného zástupce. Ten je povinen předložit příslušné doklady prokazující zákonné zastupování výherce.

1.6

Registrací na portálu zpovednice.cz nebo snímáním QR kódu na samolepkách (hledáním pokladu) vyjadřuje účastník Hry svůj souhlas s těmito Pravidly a zpracováním svých osobních údajů týkajících se Hry.

II. Průběh soutěže a její principy

2.1

Principem Hry je jako první najít schovaný poklad.

2.2

Hra probíhá v časech zveřejněných na portálu www.zpovednice.cz a zde jsou též uvedeny poklady a nálezci pokladů.

2.3

Hra hledání pokladu začíná po aktivaci (registraci) alespoň padesáti samolepek se zpovědnicovými smajlíky a pokračuje do odvolání na portálu www.zpovednice.cz.

V případě, že bude k dispozici věcná cena – dále jen „poklad“ (seznam na stránkách www.zpovednice.cz), začne se poklad přiřazovat předem daným algoritmem k jednotlivým samolepkám se zpovědnicovými smajlíky.

Přiřazení pokladu není náhodné, ale provádí se podle stále stejného algoritmu, který v rámci jednoho druhu samolepky (všechny samolepky se stejným smajlíkem), umístí poklad k v pořadí desátému unikátnímu přístupu v daném dni. Pokud se v daném dni u daného druhu smajlíka neprovede deset unikátních přístupů, tak následný den se poklad začne umisťovat pod další druh samolepky. Toto se bude opakovat do doby, dokud poklad nebude nalezen. Lze tedy říci, že každá samolepka může obsahovat poklad a to opakovaně. Doporučujeme před sejmutím QR kódu provést přihlášení registračními údaji (jménem a heslem) na portálu www.zpovednice.cz v prohlížeči, který používá čtečka QR kódu. Lépe tak prokážete nalezení a vlastnictví pokladu.

Unikátním přístupem přes QR kód se rozumí sejmutí čtečkou QR kódu na samolepce (čtečky QR kódu jsou k dispozici zdarma jako aplikace chytrých mobilních telefonů) z jednoho zařízení. Identifikace unikátního přístupu z jednoho zařízení se vyhodnocuje na základě všech dostupných informací z tohoto přístupu. Dále je uplatňován tzv. časový zámek. Tedy přístup se nepovažuje za unikátní, pokud od posledního stejného přístupu neuběhlo 120 hodin. Později bude k dispozici speciální aplikace pro chytré mobilní telefony s integrovanou čtečkou QR kódu, určená přímo pro hledání pokladu na samolepkách

Bude-li poklad nalezen, zobrazí se nálezci tato informace společně s číselným heslem pro vyzvednutí pokladu. Toto číselné heslo společně s adresou pro zaslání pokladu je nutné zaslat do tří dnů na emailovou adresu info@zpovednice.cz.

Některé poklady jsou duplicitní. Stejný poklad získá automaticky i vlastník samolepky, pod kterou byl poklad nalezen. Informace zda výhru může získat i vlastník samolepky je uvedena na seznamu pokladů na www.zpovednice.cz.

III. Společná ustanovení

3.1

Výsledky Hry budou zveřejňovány na portálu www.zpovednice.cz.

3.2

Nálezce pokladu bude o nalezení pokladu informován vhodnou formou. V případě, že nálezce nebude možné přes snahu Organizátora kontaktovat (Organizátor se pokusí o kontaktování nálezce nejméně dvakrát, pokud bude mít k dispozici kontaktní údaje), popř. pokud se nálezce nepřihlásí tři dny od nalezení pokladu, ztrácí nálezce nárok na poklad, a to bez nároku na jakoukoli kompenzaci nebo dodatečné přidělení pokladu. V tomto případě poklad propadá Organizátorovi.

3.3

Používání proxy serverů nebo tor sítě při hledání pokladu není povoleno. Jakékoliv jiné porušování nebo i obcházení těchto pravidel znamená okamžité vyloučení ze Hry, zrušení registrovaných samolepek a profilů na portálu www.zpovednice.cz. Může být i realizováno blokování přístupu na všechny portály provozovatele tedy i www.zpovednice.cz.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1

Organizátor nenese odpovědnost za technické problémy nebo za nedoručení informací o přečtení QR kódu do databáze Organizátora (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou) či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se Hrou.

4.2

Organizátor Hry si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast ve Hře a v případě sporu posoudit a rozhodnout o nároku na poklad, včetně práva vyloučit kteréhokoli z účastníků ze Hry v případě, že by takový účastník porušoval Pravidla anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky s průběhem Hry lze Organizátorovi zaslat písemně do dvou pracovních dnů od nalezení pokladu. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Organizátora o námitce je konečné.

4.3

Na poklady v rámci Hry není právní nárok a nejsou soudně vymahatelné. Poklady obdržené v rámci Hry nelze proplatit v hotovosti.

4.4

Účastník Hry souhlasí s tím, že v případě nalezení pokladu mohou být Organizátorem či třetí osobou pořízeny podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy jeho osoby a tyto použity zejména pro prezentaci výsledků Hry Organizátorem a pro marketingové účely Organizátora.

4.5

Poskytne-li účastník v rámci Hry své osobní údaje, bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že je Organizátor bude shromažďovat a zpracovávat ve své marketingové databázi za účelem nabízení produktů a služeb účastníkům, a to po dobu neurčitou. Tímto způsobem získané osobní údaje nebudou poskytnuty třetím subjektům s výjimkou případných třetích subjektů, které se budou na zajišťování Hry podílet či jiným způsobem v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Účastí ve Hře vyjadřuje účastník souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem zaslání pokladu a za účelem nabízení obchodu nebo služeb Organizátora a souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení ve sdělovacích prostředcích, na www.zpovednice.cz v rámci vyhlášení výsledků Hry či pro jiné marketingové nebo obchodní účely.

4.6

Organizátor je oprávněn poklad účastníkovi Hry nepředat, pokud má Organizátor za účastníkem jakoukoliv neuhrazenou splatnou pohledávku, a to až do okamžiku uhrazení všech takovýchto pohledávek v plné výši.

4.7

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat Hru či změnit Pravidla Hry. Případné změny Pravidel nabývají účinnosti jejich vyhlášením na internetové adrese www.zpovednice.cz. Změna Pravidel Hry nezakládá nárok účastníka Hry na náhradu nákladů vynaložených ve Hře.

1.5.2016

 
Zakupte si další sadu samolepek se smajlíky za symbolickou cenu včetně poštovného:

Gopay
Adresa pro zaslání:
 
 
  Vytisknou na smajlících tento nick (20 znaků):
(jen pro variantu s nickem)
 
 
  Varianta:
 
     
   


Změňte svoje cookies preference

Nejlepší chorálová skupina světa... GREGORIAN 2020 ...20th ANNIVERSARY WORLD TOUR.

REKLAMA
Copyright 2003 www.zpovednice.cz + www.spovednica.sk

SLEVA 100 Kč