Navigační lišta REGISTRACENavigační lišta TABLONavigační lišta STATISTIKANavigační lišta SOUTĚŽENavigační lišta POMOZTENavigační lišta REKLAMANavigační lišta KONTAKTNavigační lišta
Navigační lišta
Horní lišta bez menu
Logo Zpovědnice
Online zpověď Návštěvní kniha Nová zpověď Časté dotazy
Dolní lišta Dolní lišta Dolní lišta
Nabídka voleb Dolní lišta voleb
Diskuze č.162795, vloženo 01.11.2006 16:14:17 Starší zpověďNovější zpověďHlavní stránka
T.G. Masaryk = hnusnej rasista a xenofob
cumte T. G. Masaryk byl nacek, rasista, xenofob!!! a my ho tak opevovali po prevratu v 89!

Podivejte se, co vydal TGM za zakon, porusujici spravne multikulturni souziti !!! Doufam, ze se mnou budete souhlasit, ze tohle je naprosto otresne a temna stranka nasi minulosti :

117/1927 Sb.

Zákon
ze dne 14. července 1927

o potulných cikánech.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Za potulné cikány podle tohoto zákona pokládají se cikání z místa na místo se toulající a jiní tuláci práce se štítící, kteří po cikánsku žijí, a to v obojím případě i tehdy, mají-li po část roku - hlavně v zimě - stálé bydliště.

§ 2.

(1) Potulní cikání se sepisují a vedou v patrnosti jak určí vládní nařízení.

(2) Potulní cikání jsou povinni na vyzvání k soupisu takovému se dostaviti a udávati při něm správná osobní data (přezdívky) svá i osob, s nimiž se potulují.

§ 3.

(1) Bezpečnostní úřady a orgány mohou ke zjištění totožnosti prováděti u potulných cikánů kdykoli zjišťování anthropometrická, daktyloskopická i jiná, zejména zvláštních známek (jizev, vad, tetování a pod.) a přikázati jim, aby po dobu, než jejich totožnost bude zjištěna, nejdéle však po 14 dnů, nevzdalovali se z určitého místa, jakož i učiniti vhodná opatření k zajištění úřady neb orgány totožnost též jinak zajistiti.

§ 4.

(1) Každý potulný cikán starší 14ti let obdrží od politického úřadu I. stolice zvláštní průkaz totožnosti (legitimace cikánskou), v němž budou uvedena jeho osobní data (§ 2), popis osoby, jakož i připojen otisk prstů. Dále buďtež do tohoto průkazu zapsána obmezení, jež cikánu byla uložena, byl-li dán pod policejní dohled. Děti mladší 14ti let buďtež zapsány v průkazu osoby, s níž žijí.

(2) Každý potulný cikán jest povinen nositi cikánskou legitimaci stále u sebe a ji na požádání předložiti bezpečnostnímu úřadu nebo orgánu. Rovněž jest povinen ohlásiti nejbližšímu politickému úřadu nebo nejbližší četnické stanici veškeré změny v osobních datech osob v ní uvedených a narození dítek nejpozději do osmi dnů, ztrátu legitimace do tří dnů.

(3) Zemře-li osoba, jíž legitimace cikánská byla vydána, budiž legitimace vrácena nejbližšímu politickému úřadu I. stolice neb nejbližší četnické stanici. Učiniti jsou tak povinny osoby, jež se zemřelým žily.

§ 5.

(1) Cikáni smějí jen, obdrží-li k tomu povolení (list kočovnický) politického úřadu I. stolice, kočovati v rodinách nebo s vozidly, jakož i se zvířaty určenými k tahu nebo k nošení nákladů.

(2) V listě kočovnickém budiž udáno, pro které osoby platí, a dále kolik a jaká vozidla nebo zvířata smějí býti s sebou vzata. List zní na jméno hlavy rodiny.

(3) V listě kočovnickém může býti v zájmu veřejné bezpečnosti předepsán též směr a druh cesty, může býti určeno území, v němž kočování jest dovoleno, nebo mohou býti uložena i jiná obmezení. Není-li tomu tak, platí povolení ke kočování pro obvod celého státu.

(4) Povolení ke kočování, na jehož vydání nemá nikdo nároku, vydává se nejdéle na dobu jednoho roku a může býti kdykoliv politickým úřadem I. stolice odňato nebo změněno. Na požádání musí býti kočovnický list předložen kdykoli bezpečnostnímu úřadu nebo orgánu k nahlédnutí a to od osoby, na jejíž jméno zní, nebo není-li přítomna, od nejstaršího člena rodiny.

(5) List tento nahrazuje průkazů, jež podle zvláštních předpisů jsou nutny ku provozování kočovných řemesel nebo jiných živností, jakož i ku provozování kočovných podniků zábavných.

§ 6.

Držení jakýchkoli zbraní, střeliva a výbušných látek jest potulným cikánům naprosto zapovězeno.

§ 7.

Potulní cikáni nesmějí kočovati a tábořiti v tlupách přesahujících rámec rodiny (§ 5 odst. 1.).

§ 8.

(1) Tábořiti v rodinách nebo i jednotlivě přenocovati smějí potulní cikání jen na místech a po dobu, jež jim určí do odvolání obecní starosta (státní policejní úřad). Při tom lze výjimkou z ustanovení §u 7 povoliti, aby po dobu nezbytné potřeby tábořilo více rodin na jednom místě.

(2) Po dobu táboření buďtež listy kočovnické (§ 5) uloženy na potvrzení u obecního starosty (státního policejního úřadu).

§ 9.

Cizozemským potulným cikánům jest pobyt v Československé republice zakázán, nevykáží-li se zvláštním povolením ministerstva vnitra.

§ 10.

Politické úřady II. stolice mohou určiti území a obce, do nichž jest potulným cikánům přístup vůbec zakázán, nejsou-li tam příslušni. Zákaz tento budiž uveřejněn v Úředních novinách a kromě toho vyznačen na tabulkách u silnic při vstupu do takového území nebo obce, v nichž jsou tabulky umístěny.

§ 11.

(1) Potulní cikání mohou býti kdykoli podrobeni k rozkazu politického úřadu I. stolice, v případech nutných k rozkazu obecního starosty lékařské prohlídce a všem opatřením nebo obmezením, jichž jest třeba v zájmu zdraví jejich nebo zdravotnictví veřejného (tak ku př. očkování, desinfekce, ostříhání, isolace, nucené dodání do léčebných ústavů atd.).

(2) Vhodná opatření zdravotní a veterinární mohou býti vykonána i na jejich movitém majetku a zvířatech.

(3) Náklady opatření těchto nese stát, pokud je nemohou hraditi cikáni sami, nebo pokud nejsou ku placení po právu povinny jiné fysické nebo právnické osoby.

§ 12.

(1) Děti mladší 18ti let mohou býti potulným cikánům odňaty, nemohou-li o ně náležitě pečovati a zvláště jim dáti potřebnou výchovu. V každém případě lze jim odníti děti cizí.

(2) Děti cikánům odňaté buďtež dodány do péče řádných rodin nebo vychovávacích ústavů, v nichž by bylo postaráno nejen o jejich náležitou výchovu, nýbrž i o vhodnou přípravu pro praktický život. V ústavech takových budou děti podrženy tak dlouho, pokud je toho třeba, nejdéle do dosažení zletilosti.

(3) Vychovávacímu ústavu přísluší nad dětmi těmi všechna práva, která náležejí jinak rodičům nebo poručníkům. Byl-li dítěti ustanoven před odevzdáním do ústavu poručník, nebude vykonávati svého úřadu po dobu, po kterou je dítě zadrženo v ústavě.

(4) O odnětí dětí potulným cikánům a odevzdání jich do péče rodinné nebo do vychovávacího ústavu rozhoduje na oznámení politického úřadu I. stolice okresní soud, na Slovensku a v Podkarpatské Rusi poručenský (sirotčí) úřad I. stolice, v jejichž obvodě rodina (děti) byla přistižena. O řízení před těmito soudy (úřady) platí všeobecná ustanovení o řízení před poručenskými (opatrovnickými) soudy a poručenskými (sirotčími) úřady.

(5) Vládní nařízení určí vychovávací ústavy sloužící k výchově takových dětí.

(6) Politický úřad I. stolice může prozatímně děti vhodně umístiti. Z opatření takového není odvolání.

(7) Náklady vzniklé předběžným umístěním nebo odevzdáním do péče rodinné nebo zadržením v ústavě vychovávacím, hradí stát, pokud nejsou k tomu po právu povinny osoby třetí; obce tato povinnost nestíhá.

§ 13.

(1) Pokud není čin přísněji trestný, trestají se přestoupení příkazů a zákazů uvedených v §u 2 až v §u 5, v §u 7 až v §u 10, nebo příkazů a zákazů podle těchto ustanovení vydaných, jako přestupky vězením (uzamčením) do jednoho měsíce, přestupky §u 6 vězením (uzamčením) do tří měsíců.

(2) Při odsouzení pro přestupky podle §u 5 odst. 1., prodá představenstvo obce, kde vozidla a zvířata jsou uschována, tyto veřejnou dražbou, nenaloží- li jinak s nimi odsouzený sám nebo nevrátí-li se mu a stržený peníz uloží pro něho u obecního úřadu; při odsouzení podle § 6 prohlásí se zbraně, střeliva a výbušné látky za propadlé ve prospěch státu. Prokáže-li se v obou případech, že věci byly odcizeny, vrátí se poškozenému, a byly-li zatím prodány, vyplatí se mu stržený za ně peníz.

§ 14.

Stíhati a trestati přestupky uvedené v §u 13 přísluší politickým úřadům I. stolice, sbíhají-li se však s jinými činy soudně trestnými, soudům.

§ 15.

(1) Soud má v odsuzujícím rozsudku pro přestupky uvedené v §u 13 vždy vysloviti, že lze odsouzeného dáti pod policejní dohled.

(2) Přísluší-li potrestání úřadu politickému, může tento úřad v trestním nálezu zároveň vysloviti, že odsouzený se dává pod policejní dohled.

§ 16.

(1) Pokud se mluví v zákoně tomto o politických úřadech I. stolice, rozumějí se tím v místech, kde jsou státní policejní úřady, tyto úřady.

(2) Příslušnost úřadů řídí se podle místa dočasného pobytu potulných cikánů, v řízení trestním podle místa přistižení.

§ 17.

Obce jsou povinny při provádění tohoto zákona spolupůsobiti. Zvláště náleží jim konati hlášení o potulných cikánech a prováděti zajišťovací opatření podle §u 3. Podrobnosti určí vládní nařízení.

§ 18.

(1) Ustanovení tohoto zákona nedotýkají se platnosti všeobecných předpisů rázu policejního (ku př. o hlášení, o vypovídání a vyhošťování, o postrku, o cestovních pasech atd.), jakož i předpisů o provozování kočovných řemesel nebo jiných živností, podomního obchodu a kočovných podniků zábavných.

(2) Platnosti pozbývají veškerá dosavadní ustanovení týkající se potulných cikánů.

§ 19.

Listiny podle tohoto zákona vydané jakož i žádosti za ně, dále podání směřující k provádění tohoto zákona, jsou kolku a poplatku prosty.

§ 20.

Zákon tento nabývá účinnosti 8 dní po vyhlášení, kromě §§ů 4 a 5, u nichž začátek účinnosti ustanoví vládní nařízení.

§ 21.

Zákon tento provede ministr vnitra v dohodě s ministry financí, spravedlnosti, sociální péče, školství a národní osvěty, veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy a zemědělství.

T. G. Masaryk v. r.

Švehla v. r.

Černý v. r.
 Finneas Vilmar Muž20  VYMAZAT

Zaslaná rozhřešení Starší zpověďNovější zpověďHlavní stránka
Chceš dnes udělat dobrý skutek ? Pomoz výše uvedenému hříšníkovi tím, že mu dáš nějaké rozhřešení! Můžeš mu ho poslat na e-mailovou adresu, kterou uvedl u zpovědi, nebo napsat veřejně vyplněním formuláře na konci této stránky. A jestliže nechceš, aby pod tvou přezdívkou mohl vystupovat ještě někdo jiný, zaregistruj si ji ZDE !
 
05.08.2013 23:44:31
škoda že už to neplatí takovejch zákonů by tato republika potřebovala víc
 Lukáš Vávra
05.08.2013 22:34:41
nemáš rád našeho prezidenta nebejt jeho a Beneše a Štefanika bůh ví co by bylo a co proti cikanům je jich pár v pohodě ale většina by měla bejt poslana maximalně tak na sibiř
Smajlík  čechista
02.12.2006 14:26:47
moudry pan Masaryk... od nej by se meli ucit soucasni politici!
Smajlík  r4Ge Muž17 Kategorie
02.11.2006 04:42:35
Já bych řekl, že ten zákon to primárně myslí dobře a je naopak snahou o demokracii a zlegalizování resp. daní možnosti menšině k jejímu právoplatnému způsobu života a kultuře.
Tedy ten zákon jim umožňuje žít tak, jak jim velí jejich přirozenost.Přesným opakem je následná doba komunismu a dnešek, které cikány násilně a sprostě přinutily jejich kulturu a způsob života opustit, a ještě má většina lidí tu neskutečnou drzost se divit, že se přizpůsobili jenom na 99%.
Takže ten zákon je spíš trochu nešťastně napsanej ve smyslu slova, stačilo by to samé napsat tak, aby to neznělo rasisticky a xenofobně, což by nebyl problém.
Jde jen o to dát jakýsi hrubý rámec kočovnému způsobu života cikánů tak, aby nijak zásadně nenarušoval chod společnosti a neohrožoval práva a svobody všech občanů.
No a marná sláva, pravidla musej bejt, protože lidi jsou kurvy, což nemá nic společného s cikány a ten zákon mimo jiné má chránit i je před většinovou společností, když jejich způsob života jasně definuje jako nepostižitelný, což je zásadní věc, protože tím se mimo jiné říká, že postihování jejich způsobu života bude trestáno-o což tu také musí jít.
Tudíž je chráněna jak většinová společnost před kriply z řad cikánů, tak jsou chráněni cikáni před kriply z řad většinové společnosti.Neříkám, že je ten zákon napsán dokonale ve smyslu toho, co jsem zde uvedl, ale tímto směrem by napsán být měl.Pak by si nikdo nemusel stěžovat na to, že se cikáni chovají jinak, protože většina lidí si ve své nekonečné debilitě neuvědomuje, že oni prostě jiní jsou a vždy budou, stejně jako jsme my jiní, muslimové jsou jiní atd.Nutit cikány k tomu, k čemu byli donuceni, bylo a je to samé, jako nutit muslimy věřit v ježíše a modlit se v kostelech-jak by to asi dopadlo?Třetí světovou válkou.Buďte ještě všichni hodně kurva rádi za nekonečnou shovívavost cikánů vůči zločinům, které na nich byly většinovou společností a komunistickým režimem spáchány a za jejich až smutnou toleranci k současnému všudy přítomnému rasismu a xenofobii.
Můžete se mrknout do Francie, jak by to vypadalo, kdyby cikáni byli opravdu nepřizpůsobiví jako jiné menšiny, jak jim většina lidí lživě podsouvá.Buďte rádi, že nejedete autobusem a někdo vás v něm neupálí za svou špatnou sociální situaci a blbou vládu, pitomci.
alibaba: To není přesné vyjádření skutečností a bylo to mnohem složitější.
alien
 alien-nepřítel státu Muž Kategorie
02.11.2006 02:19:24
Je to rasistické a xenofobní, ale naprosto správné a mělo by se to znovu uzákonit.
Smajlík  shodan Muž Kategorie
02.11.2006 01:54:19
Když si to prectes, von zase tak diskriminujici neni, ten zakon. Jen usmernuje tehdy kocovnej zivot pravidly, na tom neni nic divnyho. Prece kocovani nezakazoval, ani naopak Cikanum neprikazoval, ze musi kocovat, ze se nemuzou usadit. Jen tomu dal mantinely.
 Jerzy Muž33 Kategorie
01.11.2006 22:01:47
Potulným cikánem byla v této době označovaná jakákoli osoba která kočovala bez trvalého bydliště. Ať byl bílej, hnědej, nebo světle modrej.
 Lira
01.11.2006 21:20:06
no a co? a vidíš jak to tady dnes vypadá po cikánech? Samej bordel, tady chybí tramvajová kolejnice, tady zase 10 metru kolejnic, nekdy ukradnou i poklopy z kanalu, nebo krize z hrobu, nebo trolejové vedení.
 marian152 Muž Kategorie
01.11.2006 20:33:00
Hned v úvodu se píše: "Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně". Čili Masaryk jen ten zákon v souladu s ústavou parafoval.
 Researcher Muž81 Kategorie
01.11.2006 20:04:45
To je hrozné, zákon by neměl být rasistický...
 *Martin19* Muž21 Kategorie
01.11.2006 19:31:25
nic nového jsi neobjevil, tohle běhá Internetem už pár let

jinak v té době byly podobné zákony skoro v každé zemi, nicméně Masaryk je idealizován, stejně jako Hus, Žižka a naopak Zikmund nebo Hácha démonizován - to bohužel nezměníme
 Zombie 36 Muž41 Kategorie
01.11.2006 19:29:44
tohle neni nic tak stranyho ..aspon jim to kocovani nejak toleruje. Dneska se deje mnohem horsi rasismus a nejaky zakony nebo lidksa prava nikdo neresi ...
 v-igelitu-modre-telo Žena19 Kategorie
01.11.2006 19:20:32
Tatíček se s tím prostě nesral.
Smajlík  Votrapa Muž Kategorie
01.11.2006 19:16:29
Hm, tak pokud si vzpomínám na zákonodárný proces první republiky, tak ten zákon vydal parlament a prezident (tj. TGM) podepsal. Takovej drobnej a dost podstatnej detail.
A nějak nechápu, co je špatnýho na tom, aby se všichni lidi legitimizovali. Já mám (a musim mít) občanku, takže nevidim důvod, proč by nějakej rom ji mít nemusel.
A jestli během kočování dělali bordel (jakože pochybuju, že by nedělali), tak ten zákon měl své opodstatnění.
Jako určitá bezpečnost musí být zajištěna.
 Komo Muž25 Kategorie
01.11.2006 17:44:02
Hehe, dřív byly totiž proti cikánům, černochům a jim podobným zákony. Dnes nejsou, a tak se to zadrhává. Je to jako odstranit z motoru chladič, protože teoreticky by měl přece fungovat tak, aby byla účinnost 100%. Jenže realita je poněkud jiná.
 zorz Muž18 Kategorie
01.11.2006 17:27:24
T.G.M. byl borec. Kéžby takové zákony platily i dnes! Museli by poslouchat jak hodinky a neexistovalo by aby se chovali tak nechutně jak se dnes chovají. A jestli máte jiný názor tak si ho nechte pro sebe, protože tohle je pro mě uzavřená kapitola. Nemám je rád a měnit se nebudu!
Smajlík  people=shit Muž20 Kategorie
01.11.2006 16:50:15
TGM byl idealizován, rozhodně to nebyl svatoušek, spíš naopak. Téma TGM a jeho zápory (a že jich je) je v ČR tabu.
 Fildasek Muž33 Kategorie
01.11.2006 16:49:47
Souhlasím s alienem, že byla tehdy jiná doba a že ten zákon neudělal ani neprosadil jen on. Zákon vyšel v úplně jiném společenském kontextu - v době, kdy ještě nebyl zaveden koncept lidských práv a kdy byli Cikáni chápáni spíš jako asociálové, než jako znevýhodněná sociální skupina.
 Jeer Žena Kategorie
01.11.2006 16:46:48
Ehm.
Zákony nevydává a nevydával prezident, ale parlament, že. Ale prezident je schávlil.

A ano, první republika byla velmi nacionoalistický diskriminující spoustu nejrůznějších menšin stát a to také vedlo k jeho rozpadu po už 20 letech.
 Allibaa Žena27 Kategorie
01.11.2006 16:44:47
kéž by to platilo nadále
Smajlík  fideless
01.11.2006 16:30:57
TGM nebyl v této republice zákonodárce, pouze jako president podepisoval zákony s právem veta.A tento zákon myslím byl ve své době velmi potřebný a hlavně prospěšný
 elbob Muž Kategorie
01.11.2006 16:28:54
problem je v tom ze kdyby dneska nekdo zkusil prosadit neco podobnyho tak ho vsichni ukamenujou, staci se podivat na to jak buzerujou slovaky kvuli tomu co rekl Slota (napr. ze cikani umi jen krast s mnozit se)
 Big Smoke Muž16 Kategorie
01.11.2006 16:25:26
Tohle pravděpodobně nemělo primárně s Masarykem co dělat.Za prvé, byla dost jiná doba a vnímání v hodně směrech a za druhé, ten zákon neudělal ani neprosadil (jen) on.
A hlavně vpodstatě to samé se v mnohem drsnější podobě a obdobě uplatňuje i dnes vůči bezdomovcům a tzv. nepřizpůsobivým(čti odlišným a často na nesmyslné normy dané společnosti seroucím) lidem po celém světě..bohužel.
Nicméně, stejně jako měl Masaryk své maximálně kladné stránky a skvělé činy, tak byly i nějaké ty temnější věci, o kterých se bohužel moc nemluví a ani neví.Ale ty kladné věci natolik převažuji ty záporné, že se tak logicky musí brát.Nikdo nejsme dokonalý, a zvláště ne tak, abychom se zavděčili všem.Vem si, že 90% současných občanů ČR by pro tento zákon zvedlo ruku a ještě si rádi ukopali a ukamenovali svého cikána Bóbika rómika.
alien
 alien-nepřítel státu Muž Kategorie
01.11.2006 16:24:32
Tomu se neříká xenofobie ani rasismus, ale zdravý rozum. A kdyby dnešním politikům šlo o blaho lidu a ne pouze o jejich vlastní blaho, vytvořili by podobný zákon.
 modrasek Žena25 Kategorie
01.11.2006 16:24:14
(myslel jsem to samozrejme ironicky, TGM si vazim a jako vzdy ma vetsinou pravdu - i v tomhle)
Smajlík  Finneas Vilmar
01.11.2006 16:23:47
a ty jsi debil. Ten zákon by měli znovu zavést, protože to, co se tady kolikrát děje, přesahuje únosný meze...
To by se pan tatíček Masaryk divil, co se tady teď děje...
Smajlík  jáááá
01.11.2006 16:23:31
Teda podle mě se Masaryk nedosputil ničeho špatného, spíš se snažil, aby si tady kočovníci nedělali co chtěli, aby v nich měl stát jasno, kde jsou a co dělají...
Takže pokud jde o mě, spíš s ním souhlasím a zajímalo by mě, s kterou pasáží tohohle dlouhého textu přímo nesouhlasíš a která část je podle tebe rasistická...
Protože já v tom rasismus nevidím. Spíš nastolení pořádku.
 *NeN* Žena25 Kategorie
01.11.2006 16:22:40
Big Smoke : také jsem pro, ale kdyby to někdo navrhl, tak bude hned označen za rasistu a xenofoba tzv. aktivisty za xxx práva. (za xxx dosaď cokoliv od menšin přes homosexuály až po zvířata).
Smajlík  Finneas Vilmar
01.11.2006 16:22:12
PS nesouhlasim s tebou, tohle je snad nejlepsi zakon jaky kdy v cechach platil.
 Big Smoke Muž16 Kategorie
01.11.2006 16:18:26
Ten zakon by mel znovu platit. TGM mel rozum
Smajlík  Big Smoke Muž16 KategoriePřidání rozhřešení Starší zpověďNovější zpověďHlavní stránka
TVÁ PŘEZDÍVKA:

OPIŠ BEZPEČNOSTNÍ KOD:
Captcha

Tento inzerat koupíte on-line od 100 Kč.
Přidej inzerát on-line od 100 Kč
TEXT ROZHŘEŠENÍ:

PŘILOŽ SMAILÍKA:
Smail Palec nahoru Smail Hrozící Smail Drží palec Smail Není to důležité Smail Dostaneš do huby Smail Smutný Smail Cože?? Smail Safra Smail Pusinka
jupííí tak bacha držím palec to je fuk tumáááš ach jo no nééé ?! safra mmmuc
(žádný )


Nejlepší chorálová skupina světa... GREGORIAN 2020 ...20th ANNIVERSARY WORLD TOUR.

REKLAMA
Copyright 2003 www.zpovednice.cz + www.spovednica.sk